Skip to content ↓

Laboratorium Maszyn Przeróbczych

Przykładowe badania

 • Ocena i badania poprawności pracy maszyn przeróbczych (pomiary parametrów drgań, termowizyjny pomiar temperatury łożysk).
 • Dobór technologii rozdrabniania oraz projektowanie maszyn przeróbczych i ich układów towarzyszących.
 • Badania właściwości i składu ziarnowego materiałów uziarnionych na sucho i na mokro laserowym analizatorem uziarnienia (dla ziaren o wielkości od 10 do 3,5 mm) oraz metodą klasycznego przesiewania (od 63 µm do 10 mm).
 • Badania procesu mielenia wibracyjnego w sposób okresowy i ciągły, na sucho i na mokro oraz dobór parametrów i technologii procesów mielenia.
 • Badania procesu kruszenia w kruszarkach szczękowych, wibracyjnych i udarowych oraz dobór parametrów i technologii kruszenia.
 • Badania podatności materiału na grudkowanie wibracyjne, dobór parametrów oraz technologii grudkowania wibracyjnego, jak również badania właściwości jakościowych granulatów.

Możliwości badawcze

 • Analiza parametrów uziarnienia materiałów metodami na sucho i na mokro laserowym analizatorem uziarnienia dla wielkości ziaren od 10 nm do 3,5 mm oraz klasyczną metodą przesiewania.
 • Badania procesów mielenia w największym w Polsce laboratorium młynów wibracyjnych.
 • Badania procesu kruszenia w kruszarkach szczękowych, wibracyjnych i różnego rodzaju kruszarkach udarowych.
 • Badania procesu granulowania (grudkowania) w rynnowym grudkowniku wibracyjnym.
 • Badania parametrów pracy urządzeń wibracyjnych (pomiary drgań za pomocą trójosiowych czujników przyspieszeń, termowizyjna kontrola

Wyposażenie / Aparatura

 • Stanowiska do badania parametrów oraz składu ziarnowego materiałów uziarnionych na mokro i na sucho (laserowy analizator uziarnienia Malvern Mastersizer 3000, laboratoryjne wstrząsarki z zestawami sit).
 • Młyny obrotowo-wibracyjne o kinematycznym wymuszeniu ruchu drgającego o odcinkowej i kołowej trajektorii drgań przeznaczone do pracy w sposób okresowy. Możliwość uzbrojenia w komory o pojemności maks. 5 dm3.
 • Młyn kulowo-grawitacyjny przeznaczony do pracy w sposób okresowy o pojemności komory maks. 5 dm3.
 • Młyny wibracyjne o działaniu ciągłym o eliptycznej lub quasikołowej trajektorii drgań z układami dozowania nadawy. Pojemności komór roboczych 10, 15 i 100 dm3.
 • Wibracyjne kruszarki szczękowe o kinematycznym i bezwładnościowym wymuszeniu ruchu drgającego szczęk.
 • Kruszarki szczękowe o prostym i złożonym ruchu szczęk.
 • Kruszarki udarowe: młotkowa, prętowa, odśrodkowa i listwowa.
 • Rynnowy grudkownik wibracyjny do badań w sposób ciągły i przerywany.

Stopka