Skip to content ↓

Studia podyplomowe


Urządzenia transportu linowego – projektowanie, budowa i eksploatacja

W trakcie studiów przekazywana jest wiedza ogólna z zakresu programu objętego przez kierunki studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika oraz Informatyka. Prowadzone są wykłady i ćwiczenia z zasad projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń transportu linowego, napędów elektrycznych, układów hydraulicznych, systemów sterowania i kontroli. Prowadzone są specjalistyczne zajęcia z diagnostyki technicznej oraz zagadnień związanych z eksploatacją i obsługą poszczególnych urządzeń. Elementem wykładów są tematy związane z zagadnieniami prawnymi i dozorem technicznym.


Maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego

Celem studiów jest nabycie wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Studia przeznaczone są dla słuchaczy będących absolwentami uczelni wyższych (pierwszy lub pierwszy i drugi stopień), kierunków mechanicznych, niezwiązanych z górnictwem podziemnym. Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu górnictwa podziemnego (wyrobiska, technologie, organizacja produkcji), na bazie której omówione będą stosowane obecnie i w nadającej się przewidzieć przyszłości maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego. Zakres wiedzy związanej z tymi maszynami dotyczyć będzie ich budowy, eksploatacji oraz podstaw doboru i projektowania.


Transport w górnictwie

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu podstaw górnictwa podziemnego i odkrywkowego, maszyn do mechanicznego urabiania, ładowania i zwałowania, a przede wszystkim – maszyn i urządzeń transportu ciągłego oraz cyklicznego (w tym także transportu linowego) i ich napędów. Program realizowany w ramach wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych zapewnia uzyskanie przez słuchaczy aktualnej wiedzy z zakresu budowy, projektowania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie oraz informacji o tendencjach i kierunkach ich rozwoju.

Stopka