Skip to content ↓

Ośrodek MTR

Ośrodek Szkoleniowy Badań Magnetycznych Lin Stalowych (MTR)

 

Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Inżynierii Mechanicznej j Robotyki

Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu

 


al. Mickiewicza 30
pawilon B-2  p.9
30-059 Kraków 

 


Wymagania wstępne

Kandydat ubiegający się o certyfikację musi spełnić minimalne wymagania wstępne dotyczące szkolenia, praktyki przemysłowej w odpowiedniej metodzie, stopniu oraz sektorze (wyrobu lub przemysłowym) zastosowań badań nieniszczących, przedstawić dowód pozytywnego wyniku badania wzroku oraz posiadać odpowiednie wykształcenie. UWAGA: PN-EN ISO 9712 nie określa wymagań dotyczących minimalnego i odpowiedniego wykształcenia kandydata ubiegającego się o certyfikację. Jednak określony w rozdz. 7.2 w PN-EN ISO 9712 warunek, że minimalny wymagany czas szkolenia podany w programie certyfikacji personelu badań nieniszczących bazuje na założeniu, że kandydat posiada odpowiednie podstawy matematyczne  i podstawową wiedzę o materiałach i technologiach. W uzupełnieniu do wymagań PN-EN ISO 9712, kandydat ubiegający się o certyfikację musi legitymować się w przypadku 1. i 2.stopnia wykształceniem co najmniej średnim ogólnym lub technicznym albo zasadniczym technicznym; w przypadku wykształcenia zasadniczego wymagana jest ponadto praktyka w badaniach nieniszczących ogółem minimum 3 lata. Kandydat ubiegający się o certyfikację 3.stopnia powinien legitymować się wykształceniem co najmniej średnim ogólnym lub technicznym.

Czas trwania praktyki

Zajęcia podczas szkolenia prowadzone są  przez pracowników Katedry Inżynierii Maszyn i Transportu: dr hab inż. Macieja Roskosza, dr inż. Szymona Molskiego, dr inż. Tomasza Krakowskiego, dr inż. Huberta Rutę, dr inż. Grzegorza Olszynę oraz  specjalistów z poza AGH.

Każdy uczestnik kursu ma do dyspozycji na czas szkolenia materiały przygotowane przez Ośrodek Szkoleniowy. Kurs w  kończy się wewnętrznym sprawdzianem teoretycznym i praktycznym.

Zakres pytań na sprawdzianie obejmuje całość materiału omawianego na zajęciach i jest podzielony w formie testowej na część ogólną i część specjalistyczną. Osoby ubiegające się o 2 stopień dodatkowo w części teoretycznej piszą instrukcję badań magnetycznych. Stopień trudności i szczegółowości pytań testowych zależy od poziomu kursu, w którym uczestniczy kursant. Przykładowe pytania zamieszczono w pliku. Przykładowe pytania zamieszczono w pliku.​

W części praktycznej każdy z uczestników kursu dokonuje samodzielnego badania odcinka liny z uszkodzeniami, zamontowanej na stanowisku w laboratorium oraz wypełnia protokół z badań. Osoby ubiegające się o 2 stopień dodatkowo wykonują obliczenia zużycia  liny na podstawie otrzymanych defektogramów i wydają opinie co do jej stanu.

Zgodnie z wymaganiami UDT-CERT, na świadectwie  kursu podany jest zakres i efektywny czas szkolenia (godziny zegarowe –  60 min.) oraz poświadczenie pozytywnego jego ukończenia, to znaczy zaliczenia sprawdzianu (sprawdzianu wewnętrznego).

Czas trwania praktyk

Minimalny czas trwania praktyki kandydata ubiegającego o certyfikację w metodzie MTR wynosi:

Stopień 1 – 1 miesiąc

Stopień 2 – 3 miesiące

Stopień 3 – 8 miesięcy

Podstawą obliczenia czasu praktyki w miesiącach jest 160. godzinny miesiąc pracy (40. godzinny tydzień pracy). Jeżeli osoba pracuje więcej niż 160 godzin w miesiącu (40 godzin w tygodniu), to praktyka może być uznana na podstawie poświadczonej przez pracodawcę całkowitej liczby godzin.

Formularze zgłoszeniowe

Zaświadczenie o zdolności widzenia dla personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać na adres Ośrodka Szkoleniowego Badań Magnetycznych Lin Stalowych (MTR).

Koszty

Koszty szkolenia w zakresie badania magnetyczne lin stalowych MTR:

MTR stopień 1+2 – 4200* zł

* przy minimalnej liczbie 6 kursantów

 

Stopka